Arkivalier / Privat-arkivet / Transskriberede dokumenter

Transskriberede dokumenter

Fig A.1. Aftægtskontrakt 1847

Underskrevne Jens Thøgersen som under Dags Dato af min Fader Thøger Jensen er tilskjødet denne Gaard i Gjødvad af Hartkorn nye Matr. 1 Tdr 2 Fjd 1 Skp 2½ Alb med Konge og Kirke - Korn og Quægtiende deraf, paastaaende Bygninger, Avl og Afgrøde, Besætning, Ud og Indboe, forbinder mig hermed til at give min Fader, uden Vederlag derfor i nogen Maade, følgende Ophold for Hans Livstid, nemlig

1. Jeg giver ham aarlig 2 Tdr 4 Skp Rug, 4 Skp Boghvedgryn, 4 Skp Byg, 3 Skp Malt, 1 Tdr Kartofler, 1 Skp Salt, 1 (?) 8 (?) Flæsk, 8 (?) Smør, 12 (?) Ost og 30 æg; Kornet Gryn, Malt og Salt samt Smør leveres med Halvdelen til hvert Aars 1. Novbr. Flæsket til hvert Aars Kyndelmisse; og æggene til Paaske, alt i gode sunde og forsvarlige varer.

2. Jeg leverer ham daglig 1 Potte Nymalket Mælk

3. Til Ildebrændsel levere jeg ham aarlig i rette tid 16 Tusinde Tørv, frit gravet, røgtet, (?), hjemført og i Huus indsatte.

4. Jeg fodrer og græsser aarlig for

Fig.A.2.

Ham 2 Faar tilligemed deres yngel til hvert Aars Slagtetid.

5. Jeg betaler ham aarlig den 1. Maii 2 Rbdl 3 Mark, er Toe Rigsbankdaler tre Mark og ligesaa den 1. Novbr., 2 Rbdl 3 Mark

6. Jeg giver og indretter til ham naar Forlanges passende Beboelseslejlighed i Gaardens Stuehus.

7. Jeg giver ham nye Skjorte hvert Aar. Af Blaarlærred.

8. Jeg yde ham fornøden Pleie og Opvartning samt  vask til enhver Tid.

9. Af den solgte Indboe forbeholder jeg mig til brug for min Livstid en Kakkelovn, en Jerngryde, En Kiste, et Hængeskab, et Bord, en Stoel, et Sengested med behørlig Sengeklæder og Lagner, en Kiste og en Messing Kjeddel.

10. Jeg indrømmer ham fri Adgang til Bageovnen og Gruekjedlen i Gaarden.
For 5 Aar 200 Rbdl og skal hele gives hermed Prioritet 2. fornævnte mig tilskjødede Eiendomme, næst efter 400 Rbdl.

Til bekræftelse under vore Underskrifter vidnefast
Skrevet i Hørup 25. Martii 1847
Thøger Jensen     Jens Thøgersen


Anmærkning: Aftægtsyderens Adkomst er Tinglyst dags dato med Anmærkning om at der paa Tienderne hviler adskillige aarlige udredelser, og om at det (hele) hermed Pantsatte er forhæftet for 400 Rbdl Sølv.

Fig.A.3.

Indeholder oplysninger om tinglysningen.


Fig.B.1. Anmeldelse til skifteretten 1881

Til Skifteretten for Lysgaard m.fl. H.

Herved anmeldes for Skifteretten, at d. 28. Mai 1881 døde Gmd. Jens Thøgersens Hustru, Maren Jensen, af Gjødvad Mark, 59 Aar gammel - Skifterettens Attest for Anmeldelse, bedes mig tilstillet pr. Post med Omgaaende.

Gjødvad 28. Mai 1881     Krøger
                                       J. Thøgersen

Ved Fremsendelsen af den begjærte Attest udbedes snarest

Fig.B.2.

muligt Oplysning over hvem den Afdødes Arvinger ere, navnlig om den Afdøde efterlader Børn af tidligere Ægteskab eller udenfor Ægteskab, og om De ønsker at hensidde i uskiftet Bo efter Deres Hustru.

Lysgaard m.fl. Herreds Kontor
den 30.Maj 1881
                                 E.O.
                             Müller
Hr. Gaardmand J. Thøgersen, Gjødvad


Fig.C. Skudsmål 1788

Nærværende Thøger Jensen Barneføed i Giødvad, bliver hermed /:saavidt mig ved kommer:/ tilladt at Tiene Anders Povlsen i Brendstrup Det Aar til Micaely 1778 - Vedkommende Sognepræst ville behagelig med dele Skuudsmaal hans Saligheds Sag angaaende - Øster Kielstrup den 4de Octob. 1788 -
                                                   Peder Müller

Ovenmeldte Thøger Jensen, tilhørende Hr Møller paa Øster Kjelstrup, var en Giæst ved Herrens bord sidste gang Dom: 17. Post Trinitat: anno prætorio; ham tilstaaet af Giødvad Præstegaard d. 4de octob. 1788
                                                    M. Reenberg

Sidst afvigte 1ste Maji blev (?) bemeldte Thøger Jensen delagtiggiort i Herrens Nadvere i Brabrand Kirke, I det øvrige har han her i Menigheden ført et skikkeligt Levned.
Brabrand Præstegrd. d. 25. Octob 1788     G. Møldrup

Ovennævnte Thøger Jensen var en Giæst ved Herrens Bord i Tilst Kirke i gaar, som var Skiertorsdag; om hans Forhold her er mig intet usømmeligt bekiendt. (?) Aarslev Præstegaard d. 2den April 1790 - R.W. Assens

Thøger Jensen var med sin Kone Marie Hagensdatter sidste Gang til Alters i Giødvad kirke 5. søndag efter Paaske dette Aar. Begge har her i Menigheden efterladt dem ved deres Opførsel et godt rygte. Og ønsker jeg dem af hjertet al held og Velsignelse. Giødvad Præstegaard d. 13. October 1800.      Ole Bork

Begge betalte al Extraskatten i Giødvad Sogn til Nytaar 1801.

Note: Thøger Jensen og Marie Hagensdatter er mine tip-tip-oldefprældre. De flyttede på 1801 fra Gødvad til Funder, hvor de havde købt en ejendom. (se Fig.J.)
1805 købte de en ejendom i Gødvad og flyttede tilbage. Nogle år senere overtog de Thøgers fars gård i Gødvad.


Fig.D. Bekendtgørelse 1880 om ret til færdsel fra Bjørnholt Mose

Ald Kjørsel over min Mark fra Bjørnholtsmose, saavel nord for samme, som fra den søndre Side ned over min Mark, forbi min Gaard og til Tingvejen, forbydes herved.

Gjødvad, den 6. Maj 1880
                                        Jens Thøgersen

Bekientgiort ved Kierke (?)
Søndagen den 9. Maji 1880
                                         C. Hansen

Fig.E.1. og 2. Syn 1890 på vejarbejde i Gødvad

Da Thomas Valdbjørnsen idag har meddelt at det af ham overtagne Veirepapations Arbeide paa Veien fra Lysmose over Gjødvad Fattiggards Mark nu er fuldført saaledes som bestemt ved Veicommiteens skriftlige Vedtagelse den 28 Marts - d:a: nemlig: udlægning af 25 Traver stor Lyng paa Veien hvor dertil trænges og dels Dækning med Fyld, nedlægning af en Rørledning over Veien i Nordvesthjørnet af Bjørnholtsmose af 4 Tommers Rør, hvorfor skal ydes ham en Betaling af 25 Kroner, saa anmodes Gaardeiere Jens Thøgersen og Christen Sørensen i Henhold til det Vedtagne om at syne det udførte Arbeide og at ærklære sig over dets
 
Fig. E.2.
 
Udførelse.
                                    For Kommiteen
 
Sølund d. 1. Juni 1890
                                   M W Erichsen
                                     Formand

Fig.F. Forsikringspolice 1866

Forsikringspolice på matr.nr. 15 i Gødvad sogn 1866.
Dokumenter fortæller om en gård med fire huse: stuehus, stald, lade/svinehus og et tørvehus med  vogn plads til vogne. Alt i bindingsværk med stråtag.
Stuehuset er forsikret for 500 rdl, stalden for 270 rdl, lade/svinehus for 400 rdl og det sidste hus for 63 rdl.
Den halvårlige præmie var 1 rigsdaler 4 skilling.

Fig.G. Underskrift 1794

Min tip-tip-tip-oldefars, Jens Thøgersens underskrift og lak-segl fra et skøde 1794 på et stykke eng ved Langsø.

Fig.H. Underskrift 1801

Min tip-tip-oldefar, Thøger Jensens, underskrift fra skøde 1801 (Fig.J.).


Fig.J. Skøde 1801 til Thøger Jensen

Ieg underskrevne Christen Madsen Boendes i Funder Bye giør vitterligt at ieg haver Solgt og afhændet, ligesom ieg og hermed Sælger, Skiøder og aldeles afhænder fra mig og Mine arvinger til Thøger Jensen (?) fra Giødvad den mig tilhørende halve gaard i Funder Bye Aarhus Amt Hids Herred. Som staaer for Hartkorn agger og Eng 1 Td 5 Skp 1½ Alb og Skouskyld 1 Td 3/7 Alb, Med paastaaende Bygninger og Eiendomme af Agger Eng Skou Krat Heede og Tørvegrøft og andre dertil liggende herligheder og Rettigheder, aldeles Intet deri undtagen eller forbeholden i Nogen Maade alt I følge mig den derpaa meddelte auctions Skiøde af 11de Juni 1801 - Og da Kiøberen nu har betalt mig hvad hand efter accordt Var pligtig at betale, for gaard Eiendom og Kornavl med den accorderede Kiøbe Suma 400 Rd Skriver Fire hundrede Rigsdaller, saa Kender Ieg for mig og Mine arvinger, Ingen ydermere lod (del) Ret eller Rettighed at have til eller udi forbemeldte Eiendomme i Nogen Maade Men som skal til høre bemeldte Eiendomme Thøger Jensen og arvinger frie for Min og hver Mands Tiltale i alle Maader ligesom og forsikres at om Noget formedelst Min Vandhiemels Skyld Skulle Kiøberne fravendes forpligter ieg mig og minne arvinger at erstatte (?) med alle aarsagens bekostninger.
Dato til bekræftelse under min haand og Segl.
Funder Bye d 22de Juni 1801
Christen Madsen

(?) at Intet Skriftligt om dette Kiøb har været (?) Kand i paakommende tilfælde bevidnes med Eed af
Thøger Jensen og Christen Madsen

Fig.K.1. Panteobligation 1801 til Thøger Jensen

Underskrevne Thøger Jensen Selvejer i Funder Bye og Sogn Hiemler og herved tilstaaer skyldig at være til S. T. Hr. Capitajn Lunn og Land Inspectøren Mathias Hansen Lunn til Charlottenlund, Capital 299 Rd 5 Mk skriver Tou Hundrede halvfemsindstyve og Nie Rigsdaler Fem Mark som hand mig i Dette Snapstings Termin laant og Forstrakt haver, hvoraf ieg aarlig og i Rette Tide svarre Lovlig Rente, 4 Procent for et aars Snapstings Termin efter 1/4 Proc. Decourt, saalænge dette paabud er befalt men Naar samme ophørrer Da fulde 4 Pcte og bepligter ieg mig og mine arvinger, at betale forbemeldte Capital med sine Renter og omkostninger skadesløs i alle Maader paa velbemeldtes gaard Charlottenlund Naar hand ved halv aars opsigelse forud forkyndiges, og paa alt Meerbemeldte hr. Capitajn Lunn og arvinger om saadan Skadesløs betaling af Capital Renter og Omkostninger i alle Maader Han være betryget Saa Pandtsat ieg haver mig og Mine arvinger til oftbemeldte Hr. Capitajn Lunn og hans arvinger med første Prioritets Ret og Rettighed den under mig til hørende halve gaard i Aarhus Amt Hids Herred Funder Sogn og Bye alt staaer for Hartkorn ager og Eng, 1 Td - 5 Skp - 1½ Alb og Skov 1 Td 3/7 Alb med paastaaende Bygninger derunder Brandcassen assureret for 230 Rd Samt besætning af bæster og vogne faar og fæe og den til gaarden hørende Sæd af alle Slags Korn med alle til Gaarden hørende Eiendomme, herligheder og Rettigheder intet i Naunlig Maade undtagen men i alt Ligesom ieg det hele kiøbt haver, og efter det mig derpaa af Christen Madsen i bemeldte Funder Bye den 22. Juni 1801 Meddelte Skiødes formældning paa forskrevne Maade skal være og forblive Oftbemeldte Hr. Capitajn Lunn og arvinger til pandt og forsikring med 1ste Prioritets Ret indtil den sidste Skilling med den første af Capital Rente og Omkostninger, i alle Maader Skadesløs for arvinger af mig betalt, og erstattet - dels til bekræftelse under min haand og forsegling samt anledet Christen Madsen og Anders Pedersen, begge af funder med mig til vitterlighed

Fig.K.2.

At underskrive og maae alene min udgivne pandt Obligation under Tingen Læsses og Protocolleres uden mig dertil at indkalde. -
Funder Bye 24de                    Thøger Jensen
Juni 1801

Fremlagt og læst samt verificeret Afskrift leveret i Lysgaard Hids Herreders Ret
29de Juni 1801 (?) i den ordinaire Dommers Forfald
Constitueret       Curtz

Samme Eiendom Pantbog No. 3 - Fol 6 til ført, men Panthaverne Sienner det til Underretning, at det gaarde Sælgeren af indbemeldte pantsatte Sted og Eiendom, Christen Madsen i Funder, ikke ved noget Skiødets Protocollation har godtgjort at være Eier af hvad han efter Pantebrevets Meldense har afhændet - Dets Rigtighed tilstaaer Curtz

For tinglysningen m:m: betalt Rettens Gebyrer med = 10 Mk 8 Sk
Siger ti Mark otte Skilling til Curtz

Renterne til Snapstinget 1802 betalt med 11 Rd 1 Mk 8 Sk og for (?).
Charlottenlund den 19de Juni 1802
MH Lunn

Der er endnu en side, som beretter om betaling af renter, kvittering for lånets kapital og sletning af obligationen.

Fig.L. Min morfar, Søren Thøgersens, svendebrev i murerfaget.

Udstedt d. 19.apr 1905 i Silkeborg. Han bestod med bedømmelsen: "særdeles godt udført".
Prøven bestod i "efter forud antagen Tegning at opmure en 1½ Stens Mur med 1 Stens Blænding, 3 Alen lang og 2 Alen høi. Blændingen med dens 4 Hjørner pudses".
Du kan se billedet af en stolt, nyslået svend foran resultatet i Det gamle album.
Svendebrevet er et fint farve-dokument med Silkeborgs byvåben på sølv-baggrund. Bisbehuen og faldgitteret i våbenet er i guld.

Fig.M. Silkeborg Kommunes byvåben.

Byvåbenet er fra søren Thøgersens svendebrev (Fig.L.).

Fig.N. Min morfar, Søren Thøgersens, hjemstedsbevis.

Udstedt d. 18.okt 1909.
Han må have haft et tidligere, som han har mistet, for på det tidspunkt var hjemstedsbeviset et meget vigtigt dokument, og jeg ved, at han arbejdede i Tyskland en periode efter sin svendeprøve, hvilket han ikke kunne gøre uden hjemstedsbevis. Måske har han været naver (vandrene håndværkssvend).
Teksten på hjemstedsbeviset lyder:
Undertegnede Kommunalbestyrelse for Gjødvad-Balle Kommune erkender herved, at Søren Thøgersen der er født den 22. Marts 1886 i Gjødvad, er forsørgelsesberettiget i Gjødvad-Balle Kommune, og vil han og hans Hustru og deres umyndige Børn (d .e. Børn under 18 Aar) samt, i Tilfælde af hans Død, hans Enke og umyndige Børn i Trangstilfælde blive modtagne til Forsørgelse her i Kommunen, saa længe de ikke ere blevne Statsborgere i en fremmed Stat eller i Udlandet have erhvervet Forsørgelsesret efter dettes Love".

Fig.O. Anton Thøgersens hjemstedsbevis.

Udstedt d. 1. maj 1912 i Silkeborg.
Anton var en af min morfars yngre brødre. Af hans hjemstedsbevis fremgår det med stempler, at han har i Tyskland. Måske har har været naver (vandrene håndværkssvend). Der er et stempel fra Haderlev 1912, eller Hadersleben, som der står, for på det tidspunkt var Sønderjylland jo stadig under tysk herredømme, og i 1913 er han rejst fra Lünen og videre.
Teksten er den samme som Fig.M.

Fig.P. Silkeborg Kommunes laksegl.

Lakseglet er fra Anton Thøgersens hjemstedsbevis (Fig.O.).


Dorte Frandsen